Dajka

Dajka

Programkövetelmény azonosító száma: 01193003
A képzés időtartama: 3 hónap (400 óra)
Tanfolyam díja: 90.000 Forint
Részletfizetés: lehetséges

 

A képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:
Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség*
*A nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány
Szakmai előképzettség: –
Egészségügyi alkalmassági követelmény:
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A dajka bölcsődében, óvodában, gyermekotthonban dolgozó szakember. A gondozás és nevelés intézményeiben dolgozó pedagógusok és kisgyermeknevelők segítőtársa a gyermek nevelésében, gondozásában. A kisgyermekkorú és az óvodáskorú gyermek fejlődését egyebek között a velük foglalkozó szakemberek szakmai tudása, képzettségének minősége garantálja. A kisgyermekkortól az óvodáskor végéig tartó fejlődési ívben kiemelkedő szerephez jutnak a ragaszkodási kapcsolatok, kötődési élmények. A dajka a visszatérő találkozások, az együttesen átélt élmények, a közösen végzett tevékenységek által válik érzelmileg fontos személlyé kisgyermekkorban és óvodáskorban. E képesítés hivatott bővíteni azon szakemberek körét, mely a pedagógus és a kisgyermeknevelő mellett biztosítja a fejlődés személyi feltételeit és a családdal történő együttműködést. Ez garantálja a társadalmi hasznosságát.

A szakképesítéssel rendelkező képes
 • Képes a nevelés színtereit komplexen értelmezni. Képes meghatározni a család, a bölcsőde és az óvoda szocializációban betöltött szerepét.
 • Képes információk szerzésére és kezelésére a rábízott gyermek családjáról.
 • Egyértelmű és rendszeres visszajelzéseket ad a pedagógusnak/nevelőnek a gyermekek felügyelete, gondozása során észlelt tapasztalatokról.
 • Képes különbséget tenni nevelő személyiségtulajdonságainak hatásai között.
 • Képes megkülönböztetni a bölcsőde és az óvoda gondozási/nevelési feladatait, az intézmények személyi és tárgyi feltételeit.
 • Képes megkülönböztetni az SNI, az integráció, inklúzió, és szegregáció fogalmakat. Az egyéni bánásmód elvét alkalmazza.
 • Képes nyomon követni a bölcsődés és az óvodás korú gyermek társas kapcsolatainak változásait.
 • Képes megkülönböztetni az agressziót más a gyermek magatartásában megjelenő sajátosságoktól.
 • Képes megkülönböztetni a bölcsődei és az óvodai napirend sajátosságait. Átlátja a bölcsődés korú gyermek alapvető szükségleteit és az óvodáskorú gyermek alapvető tevékenységi formáit.
 • Alkalmazza ismereteit a bölcsődés korú és az óvodáskorú gyermek játéktevékenysége során. Képes hozzájárulni biztonságos játék feltételeinek megteremtéséhez és a hibás játékok kiszűréséhez, megjavításához.
 • Képes a munkát a személyiségfejlesztés eszközeként értelmezni.
 • Képes részt vállalni a biztonságos bölcsőde és óvoda udvar megteremtésében.
 • Képes munkálkodni a bölcsődei és az óvodai programok előkészítésében és lebonyolításában.
 • Életkorspecifikus egészségnevelői feladatok ellátására képes a személyi gondozás, a higiénés szokások kialakítása során.
 • Képes figyelemmel kísérni a gyermek egyéni sajátosságait és a környezeti pszichés hatásait a táplálkozás folyamatában.
 • Életkorspecifikusan képes megteremteni a gyermekek szükséges pihenés/alvás igényének kielégítéséhez a megfelelő körülményeket.
 • Képes felismerni a lázas állapotot.
 • Képes adekvát kommunikációra, az egyéni bánásmód és a gondozási folyamat intimitását figyelembe véve.
 • Képes az előírásoknak megfelelően végezni munkáját.
 • Képes étel átvenni a szállítótól.
 • Képes megmérni az étel hőmérsékletét, és azt megfelelő hőmérsékleten tartani.
 • Képes ételmintát venni.
 • Képes az ételt a csoportba szállítani.
 • Tud mosogatni.
 • Megfelelő helyre szállítja az ételmaradékot.
 • Képes megítélni a tisztaság és a szennyezett felület közötti különbséget.
 • Képes megítélni a veszélyes tényezők jelenlétét az udvaron. Felismeri a mérgező növényeket.
 • Képes kisebb kerti munkát végezni.
 • Képes a takarítási feladatokat hatékonyan, magas színvonalon elvégezni. Képes a tiszta és a szennyezett felület megkülönböztetésére.
 • Képes biztonságban tárolni a tisztítószereket.
 • Képes megfelelő védőruházat beszerzésére és használatára.
 • Képes annak megítélésére, hogy mely munkatevékenységeket végezhet együtt a gyermekkel.
 • Képes annak megítélésére, hogy milyen helyzetben és milyen gyakorisággal alkalmazza az elektromos kisgépeket.
Tananyagegységek

Nevelési feladatok a dajka tevékenységében: Összesen: 150 óra


Gondozás és egészségvédelem: Összesen: 90 óra


Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében: Összesen: 90 óra


Takarítási feladatok a dajka tevékenységében: Összesen: 70 óra

Képzés zárása

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket.
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek.
 • A záróvizsgán a „Megfelelt” minősítés megszerzése.

A záróvizsga:

 • A képzés záróvizsgával zárul.
 • A záróvizsga a képzés végén kerül megtartásra.
 • A záró vizsga feladatait a képző intézmény állítja össze.
 • A záró feladaton megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:
  • Megfelelt: a záró feladaton elért legalább 51%-os teljesítmény.
  • Nem felelt meg: a záró feladaton elért 50% vagy az alatti teljesítmény.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:

 • TANÚSÍTVÁNY
  (2013. évi LXXVII. törvény 13/B. §; 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1))
Képesítő vizsga - Képesítő vizsgára bocsátás feltételei

A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpontban.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek: 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása, a vizsgát megelőző hónap végéig.
A szakmai gyakorlat helyszínéhez a résztvevő arra alkalmas befogadó intézményt keres. A szakmai gyakorlat letölthető a dajka jellemző munkaterületein: bölcsődében, óvodában, gyermekotthonban, vagy bölcsődés, illetve óvodáskorú gyermeket ellátó egyéb intézményben. A szakmai gyakorlat (amennyiben a tanulmányainak megfelelő intézményben foglalkoztatott) letölthető a résztvevő saját munkahelyén is.

Jelentkezz OKJ képzésünkre itt!

Jelentkezz szakmai képzéseinkre itt!

OKJ képzésre jelentkezés(régi)

Amennyiben szeretnél képzésünkre jelentkezni vagy bővebb információra van szükséged a tanfolyamainkkal kapcsolatban, töltsd ki az űrlapot és 24 órán belül felvesszük veled a kapcsolatot.


Elérhetőségeink

Email címünk:

Címünk

2721 Pilis, Luther tér 14.

Telefonszámunk:

Rabi-Rizmajer Andrea:

06 20 452 2232

 

Induló szakmai képzéseink

Megnézem a tanfolyamokat