Személy és vagyonőr

Személy és vagyonőr

Programkövetelmény azonosító száma: 04153001
A képzés időtartama: 3 hónap (200 óra)
Tanfolyam díja: 100.000 Forint
Részletfizetés: lehetséges

A képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:
Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség*
*A nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány
Szakmai előképzettség: –
Egészségügyi alkalmassági követelmény: –
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: –

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Személy- és vagyonőr szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

A rendszerváltást követően jelentősen megnövekedett a magántulajdonban felhalmozódott vagyon, ingatlan. A tulajdonosi kör a vagyon biztonságos őrzését, védelmét, a saját biztonságával összefüggő feladatokat szerződéses jogviszony keretei között, szakmailag felkészült szervezetekre, személyekre bízta. A megalakult magánbiztonsági vállalkozások egyre több munkatársat vontak be e faladatok ellátásba, így szükségszerűvé vált a be-vont munkatársaknak a feladatokhoz és elvárásokhoz igazodó oktatása, képzése a minőségileg jó és szakszerű munkát végezni tudó vagyonőrök alkalmazhatósága érdekében.

Az elvégzendő feladatok megkövetelték az általánosan felkészített szakemberek specializációját, ami a mai magánbiztonsági oktatási struktúra kialakulását eredményezte.

A különféle vagyoni elemek, munkahelyek, egyéb ingatlanok és azok értékeinek megvédése élőerő, mechanikai és technikai jellegű, de leginkább komplex megoldásokon alapszik.

A személy- és vagyonőrök mindennapi munkájukkal hozzájárulnak/hozzájárulhatnak adott közigazgatási terület vagy objektum védelméhez, közbiztonságának növeléséhez, a szervezett sport, kulturális, politikai rendezvény zavartalan lebonyolításához, parkoló-helyek őrzéséhez, szállítmányok biztosításához, kíséréséhez.

Megnőtt a társadalmi szintű elfogadottsága a személy és vagyonőri munkának, a munkaerőpi-acon keresett szakképesítésé nőtte ki magát.

A szakképesítéssel rendelkező képes
 • Írásban és szóban eredményesen kommunikál, a kialakult konfliktushelyzetet hatásosan kezeli. Feladatának ellátása során érthetően fejezi ki magát szóban és írásban, valamint mások kommunikációját megfelelő módon értelmezi.
 • A megbízó által meghatározott tartalmú őrutasítás alapján az ellenőrzéshez rendszeresített technikai eszközök alkalmazásával az őrzött létesítménybe történő be- és kiléptetést a személyek azonosításával, csomagjuk és/vagy gép-járművek átvizsgálásával, a kereskedelmi egységek (üzletek, el-árusító helyek) biztosítását, őrzését és a hely-színen tartózkodó személyek védelmét végzi.
 • Az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonság-technikai eszközök, rendszerek kezelésével létesítményt, kereskedelmi vagy logisztikai létesítményeket, magánlakásokat őriz, a megbízó utasításai szerint az őrzött létesítmény helyiségeinek kulcsait kezeli.
 • Belső és közterületi járőrszolgálatot, őrzési, létesítmény védelmi feladatot lát el, helyszín ellenőrzést végez riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként.
 • Pénz- és értékszállítást végez, szállítmányt kísér.
 • Rendezvények (kulturális, sport, egyéb tömeg rendezvények) biztosítását végzi, eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket, beléptetést végez, ruházat, csomag átvizsgálást kezdeményez.
 • A hatóság egyidejű értesítése mellett a számára meghatározott szolgálati helyen bűncselekmény vagy szabály-sértés elkövetésén tetten ért személyt elfogja, a hatóság kiérkezéséig visszatartja és a bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetéséhez használt, vagy azzal összefügésbe hozható, a helyszíni intézkedés során az elkövetőnél megtalált, támadásra alkalmas eszközt, eszközöket, tárgyi bizonyítékokat elveszi, a kiérkező hatósági személynek átadja.
 • Irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket rendeltetésének megfelelően kezel, használ, adatrögzítést végez. Az adat és titok-védelemre vonatkozó szabályok betartásával kommunikál.
 • A feladatkörében megtett intézkedésekről az alá-fölé rendeltségi viszonyok figyelembevételével írásbeli jelentést készít vagy szóban jelent a szervezeti előírások szerint.
 • Bank vagy más pénzintézet őrzés-védelmi feladatának ellátása keretében biztosítja jogszerűtlen támadás esetén az ott munkát végzők és az ügyfelek, illetve az épületben tartózkodó egyéb személyek életének és testi épségének védelmét a bank vagy pénzintézet Biztonsági Szabályzatával összhangban.
 • Elsősegélyt nyújt és újraélesztést végez szükség esetén.
 • Parkolóőri feladatot lát el, ellenőrzi a parkolás rendjét, a parkolás jogosultságát, a parkolási engedélyek hitelességét, nyilvántartja a parkolás engedélyezett időtartamát.
 • Intézkedik esemény, rendkívüli esemény bekövetkezésekor, létesítmények, területek kiürítését végzi, ellátja a helyszín biztosításával kapcsolatos feladatkat.
Tananyagegységek

Személy- és vagyonőr jogi ismeretei: Összesen: 12 óra


Személy- és vagyonőr ismeretek, a személy- és vagyonőr szolgálatellátásának általános szabályai: Összesen: 74 óra


Pszichológiai és kommunikációs alapismeretek, dokumentáció: Összesen: 41 óra


Objektumőrzés speciális ismeretei:  Összesen: 13 óra


Az objektumőr intézkedéstaktikai ismeretei: Összesen: 14 óra


A rendezvénybiztosító őr általános és speciális feladatai: Összesen: 16 óra


A parkolóőr általános és speciális feladatai: Összesen: 8 óra


A bankőr, bolti őr általános és speciális feladatai: Összesen: 12 óra


Elsősegélynyújtás, tűz-, munka-, környezet- és balesetvédelem: Összesen: 10 óra


Képzés zárása

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket.
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek
 • A képzés záróvizsgával zárul. 
 • A záróvizsga a képzés végén kerül megtartásra.
 • A záró vizsga feladatait a képző intézmény állítja össze.
 • A záró feladaton megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek
  • Megfelelt: a záró feladaton elért legalább 51%-os teljesítmény
  • Nem felelt meg: a záró feladaton elért 50% vagy az alatti teljesítmény.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:

TANÚSÍTVÁNY (2013. évi LXXVII. törvény13/B. §; 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1))

KÉPESÍTŐ VIZSGA - KÉPESÍTŐ VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpontban.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Jelentkezz OKJ képzésünkre itt!

Jelentkezz Szakmai képzéseinkre itt!

OKJ képzésre jelentkezés(régi)

Amennyiben szeretnél képzésünkre jelentkezni vagy bővebb információra van szükséged a tanfolyamainkkal kapcsolatban, töltsd ki az űrlapot és 24 órán belül felvesszük veled a kapcsolatot.


Elérhetőségeink

Email címünk:

Címünk

2721 Pilis, Luther tér 14.

Telefonszámunk:

Rabi-Rizmajer Andrea:

06 20 452 2232

Induló OKJ képzéseink

Megnézem a tanfolyamokat