Kulturális rendezvény szervezője

Pk.: 03145001

Kulturális rendezvény szervezője

Kulturális rendezvény szervezője

Képzés nyilvántartásbavételi száma: E/2020/000171
Programkövetelmény azonosító száma: 03145001
A képzés időtartama: 3 hónap
Tanfolyam díja: 100.000 Forint

Részletfizetés: lehetséges

A programba való bekapcsolódás feltételei
 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Kulturális rendezvény szervezője szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

A kulturális rendezvények szervezője a következő tevékenységeket látja el:

 • Ismeri az adott település, település-rész, régió kulturális és társadalmi adottságait, intézményrendszerét és helyi közösségeit.
 • Kulturális rendezvényeket tervez.
 • Közművelődési projekteket valósít meg.
 • Igényfelmérést készít, célcsoportot határoz meg és részt vesz a rendezvény marketingstratégiájának kialakításában.
 • Elkészíti a rendezvény költségtervét, segíti a forrásteremtést.
 • Biztosítja a rendezvény tartalmi, személyi és technikai feltételeit.
 • Lebonyolítási forgatókönyvet készít.
 • Kapcsolatot tart a rendezvények résztvevőivel, szóban és írásban kommunikál, infokommunikációs eszközöket használ.
 • Az érintettek bevonásával lezárja a rendezvényhez tartozó feladatokat, beszámolókat, elszámolásokat készít, értékel.
 • A szervezet és a rendezvény protokollja szerint irattározási és adminisztratív feladatokat lát el.
 • Értékeli a rendezvényt és a rendezvényszervezés folyamatát, utókövetési és monitorozási tevékenységet végez.
A szakképesítéssel rendelkező képes
 • Megismeri és felméri az adott település, településrész és a régió múltját, társadalmi és gaz-dasági helyzetét, természeti, kulturális, közösségi értéke-it, hagyományait, melyeket összegezve képes esettanulmányt készíteni
 • Eligazodik a helyi társadalom, az adott település intézményei, közösségei és sajátosságai között, kapcsolatokat épít a közös célok elérése, a közös hagyományok ápolása érdekében. Alkalmazza a kapcsolatépítés módszereit.
 • Ösztönzi a helyi kulturális hagyományok megőrzését és új hagyományok megteremtését, segíti az egész életen át tartó tanulás megvalósulását.
 • Kezdeményezi, szervezi, segíti a művelődéssel kapcsolatos projektek, a közösségi programok megvalósulását. Elemzi az intézmények és szervezetek környezetét.
 • Helyi és térségi kapcsolatokat, testvér települési kapcsolatokat épít.
 • A programok szervezésébe bevonja a helyi társadalom képviselőit, civil szervezeteit, intézményeit és vállalkozóit.
 • Kulturális rendezvényeket, közművelő-dési projekteket tervez és valósít meg a szakma szabályai szerint. A rendez-vény típusának meg-felelően használja az új és a már bevált szervezési módszereket
 • Igényfelmérést készít, célcsoportot határoz meg és részt vesz a rendezvény marketingstratégiájának kialakításában.
 • Eligazodik a rendezvények szervezésére vonatkozó munka-, tűz-, baleset-, környezet-, egészségvédelmi jogszabályok között.
 • Kulturális rendezvénnyel kapcsolatos lebonyolítási forgatókönyvet készít.
 • Elkészíti a rendez-vény forgatókönyvéhez kapcsolódó költségtervet, segíti a forrásteremtést.
 • Megtervezi a rendezvény tartalmi, személyi és technikai feltételeit.
 • A szervezet és a rendezvény előírásai szerint irattározási és adminisztratív feladatokat lát el hagyományos és digitális eszközök igénybevételével.
Tervezett képzési idő
 • Összes óraszám: 250 tanóra (100%)
Tananyagegységek

Helyi társadalom és kultúra: Összesen: 90 óra


Kulturális rendezvények tervezése és szervezése: Összesen: 160 óra


 

Képzés zárása

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket.
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek
 • A képzés záróvizsgával zárul. 
 • A záróvizsga a képzés végén kerül megtartásra.
 • A záró vizsga feladatait a képző intézmény állítja össze.
 • A záró feladaton megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek
  • Megfelelt: a záró feladaton elért legalább 51%-os teljesítmény
  • Nem felelt meg: a záró feladaton elért 50% vagy az alatti teljesítmény.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:

TANÚSÍTVÁNY (2013. évi LXXVII. törvény13/B. §; 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1))

Komplex szakmai vizsgára - Képesítő vizsga

A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpontban.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről (7.1. pont) a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek:  A képesítő vizsgát megelőzően, a Kulturális rendezvények tervezése és szervezése című modulhoz kapcsolódóan a résztvevő elkészíti egy konkrét vagy fiktív kulturális rendezvény forgatókönyvét elektronikus és nyomtatott formában. A forgatókönyv tartalmazza a rendezvény bemutatását, projekttervét, a lebonyolítás átlátható forgatókönyvét, a rendezvény költségvetését, marketingtervét és a vonatkozó jogszabályi hivatkozásokat.

Jelentkezz OKJ képzésünkre itt!

Jelentkezz OKJ képzéseinkre itt!

Amennyiben szeretnél képzésünkre jelentkezni vagy bővebb információra van szükséged a tanfolyamainkkal kapcsolatban, töltsd ki az űrlapot és 24 órán belül felvesszük veled a kapcsolatot.


Elérhetőségeink

Email címünk:

Címünk

2721 Pilis, Luther tér 14.

Telefonszámunk:

Rabi-Rizmajer Andrea:

06 20 452 2232

Rakács Judit:

06 70 632 6982

Induló OKJ képzéseink

Megnézem a tanfolyamokat