Pedagógiai – és családsegítő munkatárs

OKJ 54 140 02

Pedagógiai-és családsegítő munkatárs

Pedagógiai-és családsegítő munkatárs

Képzés nyilvántartásbavételi száma: E-001722/2018/A002
A képzés időtartama: 5 hónap
Tanfolyam díja: 165.000 Forint
Vizsgadíj: 60.000 Forint

A vizsgadíj a komplex vizsga időpontja előtt 45 nappal fizetendő!

Részletfizetés: lehetséges

A programba való bekapcsolódás feltételei
 • Iskolai végzettség: Érettségi végzettség
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása
A pedagógiai – és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik az óvodai tevékenységek, a tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, résztvevő higiénés szokásrendszerének kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermeket, résztvevőt. Részt vesz a gyermekek, résztvevők szabadidős tevékenységének szervezésében. Differenciált bánásmódot alkalmaz. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, résztvevőre és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.
A szakképesítéssel rendelkező képes
 • Olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni;
 • Köznyelvi és szakmai szöveget írni információk gyűjtésére;
 • A különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára adekvát kommunikációra konfliktusmegoldásra;
 • Általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni;
 • A szociális problémák felismerésére a szakmai, etikai szabályok betartására, betartatása a szakmai értékek képviseletére;
 • Módszeres munkavégzésre;
 • Tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére;
 • Differenciált bánásmód alkalmazására;
 • A különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére;
 • Rendezvények, programok szervezésére;
 • Ügyeleti feladatok ellátására, pontos, következetes munkára;
Tervezett képzési idő
 • Elméleti órák száma: 540 tanóra (60%)
 • Gyakorlati órák száma: 360 tanóra (40%)
 • Összes óraszám: 900 tanóra (100%)
Tananyagegységek

11464-16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok: Elmélet: 260 óra | Gyakorlat: 210 óra | Összesen: 470 óra


11676-16 Családpedagógiai alapismeretek: Elmélet: 90 óra | Gyakorlat: 70 óra | Összesen: 160 óra


11687-16 Program és szabadidő szervezés: Elmélet: 40 óra | Gyakorlat: 20 óra | Összesen: 60 óra


11678-16 Kommunikáció és viselkedéskultúra: Elmélet: 30 óra | Gyakorlat: 20 óra | Összesen: 50 óra


11688-16 Gondozás és egészségnevelés: Elmélet: 40 óra | Gyakorlat: 40 óra | Összesen: 80 óra


11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén): Elmélet: 60 óra | Gyakorlat: – óra | Összesen: 60 óra


11499-12 Foglalkoztatás II.: Elmélet: 15 óra | Gyakorlat: – óra | Összesen: 15 óra


11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság: Elmélet: 5 óra | Gyakorlat: – óra | Összesen: 5 óra

 

Képzés zárása

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

 • Sikeres modulzáró vizsgák.
 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket.
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek

A modulzáró vizsga

Valamennyi modul a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulzáró vizsgával zárul.

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt modulzáró vizsga, kompetenciamérés, amellyel a képző intézmény meggyőződik arról, hogy a képzésben résztvevő rendelkezik a szakmai vizsga teljesítéséhez szükséges kompetenciákkal.

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele
 • Az előírt valamennyi modulból, modulzáró vizsga eredményességét igazoló dokumentum.
 • 40 órás szakmai gyakorlat megvalósulásáról szóló igazolás. A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat letölthető gyógypedagógiai intézményben, bölcsődében, óvodában, iskolában, gyermekotthonokban, felnőtt fogyatékosokat gondozó intézményekben, nyári táborokban, erdei iskolákban, napközis táborokban, integrált és szegregált nevelést, oktatást végző intézményekben.
 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket. (Megengedett hiányzás 20%)
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek.
 • Modulzáró vizsgák sikeres, legalább 51%-os teljesítése.

Sikeres komplex szakmai vizsga esetén Pedagógiai-és családsegítő munkatárs OKJ bizonyítvány kerül kiadásra.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, megoldási javaslat készítése, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a szemléltetést segítő eszköz kiválasztása, készítése.

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati tételeket a képző intézmény szakértői állítják össze. A gyakorlati vizsgafeladatok az óvodáskorú gyermek gondozási – nevelési feladataihoz, az általános iskolai tanuló neveléséhez, oktatáshoz, a gyermekek, a tanulók, a család és a szakember kapcsolatrendszeréhez, konfliktusaihoz, valamint a tevékenységek a tanórák, a játék és a szabadidős foglalkozások előkészítéséhez, lebonyolításához kapcsolódnak.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

Központi írásbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Központi írásbeli vizsgatevékenység.

A vizsgafeladat ismertetése:

A központi írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a következő modulok szakmai ismeretei alapján kerül összeállításra:

11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
11676–16 Családpedagógiai alapismeretek
11687–16 Program és szabadidő szervezés
11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra
11688–16 Gondozás és egészségnevelés

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

Szóbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Szóbeli vizsgatevékenység

 A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a vizsga szóbeli vizsgatevékenysége során a szóbeli vizsgatevékenység megkezdését megelőzően a központilag meghatározott tételsorból, a vizsgázó által véletlenszerűen kiválasztott tétel alapján ad számot felkészültségéről.
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a következő modulok szakmai ismeretei alapján kerül összeállításra:

11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
11676–16 Családpedagógiai alapismeretek
11687–16 Program és szabadidő szervezés
11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra
11688–16 Gondozás és egészségnevelés

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

Jelentkezz OKJ képzésünkre itt!

Jelentkezz OKJ képzéseinkre itt!

Amennyiben szeretnél képzésünkre jelentkezni vagy bővebb információra van szükséged a tanfolyamainkkal kapcsolatban, töltsd ki az űrlapot és 24 órán belül felvesszük veled a kapcsolatot.


Elérhetőségeink

Email címünk:

Címünk

2721 Pilis, Luther tér 14.

Telefonszámunk:

Rabi-Rizmajer Andrea:

06 20 452 2232

Rakács Judit:

06 70 632 6982

Induló OKJ képzéseink

Megnézem a tanfolyamokat