Szociális gondozó és ápoló

OKJ 34 762 01

Szociális gondozó és ápoló

Szociális gondozó és ápoló

Képzés nyilvántartásbavételi száma: E-001722/2018/A006
A képzés időtartama: 10 hónap
Tanfolyam díja: 185.000 Forint
Vizsgadíj: 60.000 Forint

A vizsgadíj a komplex vizsga időpontja előtt 45 nappal fizetendő!

Részletfizetés: lehetséges

A programba való bekapcsolódás feltételei
 • Iskolai végzettség: Alapfokú iskolai végzettség (A nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány)
 • Egészségügyi alkalmasság:  szükséges
  33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről alapján.
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

A szakképesítéssel rendelkező képes
 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni,
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni,
 • információkat gyűjteni,
 • a különböző helyzetben élő emberekkel empátiával, toleranciával bánni,
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartást tanúsítani,
 • elhivatottan, segítőkész odafordulással kapcsolatot teremteni,
 • adekvát módon kommunikálni, nondirektív segítő beszélgetést alkalmazni,
 • klienseit motiválni,
 • felelősségteljesen, nyitott módon hozzáállni a kliensek problémáihoz,
 • a szociális veszélyhelyzeteket, problémákat felismerni,
 • a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeit képviselni,
 • info-kommunikációs eszközöket és a számítógépet használni,
 • feladatait és a megoldandó problémákat gyakorlatiasan értékelni,
 • gondozási és alapápolási feladatokat szakszerűen elvégezni,
 • segítséget nyújtani a mindennapi életvitel biztosításában,
 • segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban,
 • az alapvető szükségleteket felmérni,
 • a foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában aktívan részt venni,
 • megbízás alapján kliense érdekeit képviselni,
 • saját gondozási munkáját dokumentálni,
 • részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában,
 • az egészségügyi alapellátás állóeszközeit, az ápolás eszközeit használni és a szükséges műszereket kezelni,
 • a gyógyászati segédeszközöket, a kényelmi eszközöket használni, karbantartani, tisztítani,
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni,
 • háztartási gépeket, konyhatechnikai eszközöket és a textíliákat használni, tisztítan.
Tervezett képzési idő
 • Elméleti órák száma: 786 tanóra (60%)
 • Gyakorlati órák száma: 524 tanóra (40%)
 • Összes óraszám: 1310 tanóra (100%)
Tananyagegységek

10569-16 Gondozási-ápolási feladatok: Elmélet: 376 óra | Gyakorlat: 198 óra | Összesen: 574 óra


10570-16 A szükségetek felmérése: Elmélet: 155 óra | Gyakorlat: 144 óra | Összesen: 299 óra


10571-16 Sajátos gondozási feladtok: Elmélet: 180 óra | Gyakorlat: 140 óra | Összesen: 320 óra


10572-16 Gondozási-ápolási  adminisztráció: Elmélet: – óra | Gyakorlat: 42 óra | Összesen: 42 óra


 11498-12 Foglalkoztatás I.: Elmélet: 60 óra | Gyakorlat: – óra | Összesen: 60 óra


11499-12 Foglalkoztatás II.: Elmélet: 15 óra | Gyakorlat: – óra | Összesen: 15 óra 

Képzés zárása

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

 • Sikeres modulzáró vizsgák.
 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket.
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek

A modulzáró vizsga

Valamennyi modul a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulzáró vizsgával zárul.

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt modulzáró vizsga, kompetenciamérés, amellyel a képző intézmény meggyőződik arról, hogy a képzésben résztvevő rendelkezik a szakmai vizsga teljesítéséhez szükséges kompetenciákkal.

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele
 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket. (Megengedett hiányzás 20%).
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek.
 • Modulzáró vizsgák sikeres, legalább 51%-os teljesítése.
 • A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása legkésőbb a vizsgára jelentkezéskor:
  • Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének bemutatása (1-1 gépelt oldal terjedelemben).
  • Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási-gondozási gyakorlatról szóló napló, mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl 1 oldal terjedelemben röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (összesen legalább 6 oldal terjedelem).
  • A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok.
 • A 120 órás (60 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 60 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.
 • Minimum 400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló termi, 80%-a tereptanár, vagy szociális és/vagy egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember – továbbiakban gyakorlatvezető – irányításával, a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális és egészségügyi ellátórendszerhez tartozó intézményben) letöltött, a gyakorlatvezető által minimum elégségesre (2) értékelt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

Sikeres komplex szakmai vizsga esetén Szociális gondozó és ápoló OKJ bizonyítvány kerül kiadásra.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Napi ápolási-gondozási feladatok ellátása.

A vizsgafeladat ismertetése:

Napi ápolási–gondozási feladatok ellátása bentlakásos szociális intézményben, amely során egy–egy vizsgázó egy–egy ellátott mellett tevékenykedik.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

Központi írásbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírás értelmezése

A vizsgafeladat ismertetése:

A szociális gondozás dilemmáinak értelmezése egy esetleírás alapján

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

Szóbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Bentlakásos szociális intézményben ellátott napi   ápolási-gondozási feladatok értelmezése, indoklása

A vizsgafeladat ismertetése:

Gondozási–ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és értékelése központilag összeállított szóbeli tételsor alapján.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

Jelentkezz OKJ képzésünkre itt!

Jelentkezz OKJ képzéseinkre itt!

Amennyiben szeretnél képzésünkre jelentkezni vagy bővebb információra van szükséged a tanfolyamainkkal kapcsolatban, töltsd ki az űrlapot és 24 órán belül felvesszük veled a kapcsolatot.


Elérhetőségeink

Email címünk:

Címünk

2721 Pilis, Luther tér 14.

Telefonszámunk:

Rabi-Rizmajer Andrea:

06 20 452 2232

Rakács Judit:

06 70 632 6982

Induló OKJ képzéseink

Megnézem a tanfolyamokat