Sportoktató – lovaglás sportágban

Sportoktató – lovaglás sportágban 

Programkövetelmény azonosító száma: 10144055
A képzés időtartama: 6 hónap (190 óra)
Tanfolyam díja: 250.000 Forint
Részletfizetés: lehetséges

A képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: –
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges*
*A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről alapján.
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: az országos sportági szakszövetség által közzétett szakmai szempontok alapján sportági jártasság igazolása, szakmai ajánlás szükséges**
**Sportoktató – sportági jártasság igazolása, a Magyar Lovassport Szövetség bármely szakágában, sikeres szövetségi rajtengedély vizsga megléte alapján állítható ki.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A lovasoktató szakember célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a lovasoktatáson résztvevők foglalkozását. Tisztában van a sportág hazai és nemzetközi történetével. Alapszinten megtanítja a lovaglás mozgásanyagát. Sportág-specifikus ismereteket nyújt, kialakítja a sportági jártasságot, képességeket, készségeket fejleszt. Felismeri és gondozza a tehetséget. Értékeli a lovasok edzéseken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Felméri a lovasok technikai tudását és képes javítani azokat. Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában. Részt vesz a szabadidős sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők sportolási programjának összeállítását.

A szakképesítéssel rendelkező képes
 • Képes az emberek mozgáskultúrájának, speciális állóképességének, terhelhetőségének, erőnlétének a fejlesztésére, megőrzésére, a mozgásszervi és keringési károsodások megelőzésére, illetve rehabilitációjára.
 • Képes az egészséges életmód tervezésére, az egészségfejlesztésre, a rekreációs és mentálhigiénés kultúra kialakítására, valamint egészségfejlesztő, rekreációs és életmódprogramok gyakorlati megvalósítására.
 • Képes az edzői tevékenységében sporttudományi, egészségtudományi ismeretek alkalmazására.
 • Képes az előforduló balesetek esetén a károsodások felismerésére, az adekvát elsősegélynyújtásra.
 • Képes sportegyesületi és iskolai szervezett keretek között a sportolók/rendszeres fizikai aktivitást végzők megfelelő foglalkozásának vezetésére.
 • Képes az edzéselméleti ismeretek sportágspecifikus, életkoroknak megfelelő alkalmazására.
 • Képes az egészséges életmód tervezésére, az egészségfejlesztésre, valamint egészségfejlesztő, rekreációs és életmódprogramok gyakorlati megvalósítására.
 • Képes az emberek mozgáskultúrájának fejlesztésére, megőrzésére, rendellenességek megelőzésére, illetve rehabilitációjára.
 • Ismerje a felkészítés alapvető területeit, a mozgástanulás folyamatát.
 • Képes a tehetségek felismerésére, legyen korrekt a tehetségüknek megfelelő sportra irányításban.
 • Képes tanítványait irányítani és segíteni a különböző edzés és versenyhelyzetekben.
 • El tudja látni a sportolók/rendszeres fizikai aktivitást végzők felkészítését és versenyeztetését.
 • Képes az egészséges életmód tervezésére, az egészségfejlesztésre, a rekreációs és mentálhigiénés kultúra kialakítására, valamint egészségfejlesztő, rekreációs és életmódprogramok gyakorlati megvalósítására.
 • Képes a sportszervezeteknél, önkormányzatoknál, rekreációs intézményeknél, rendezvényszervezéssel foglalkozó szervezeteknél szervezői és vezetői feladatok ellátására.
 • Képes a sporttevékenység szereplőivel aktív és innovatív együttműködésre.
 • Felismeri a szakterületi alapproblémákat, kiválasztja és helyesen alkalmazza a megfelelő sporttudományi adatfelvételi és elemző módszereket. Képes a hatékony konfliktuskezelésre, a hatékony kommunikációs módszer megválasztására.
 • Alkalmas a foglalkozások pontos, színvonalas tervezésére, vezetésére, ezeken a foglalkozásokon egészségmegőrzésre, egészségfejlesztésre.
 • Képes a vele kapcsolatba kerülők személyiségét a testnevelés és sport, rekreáció társadalmi szerepének, fontosságának hangsúlyozásával.
 • Alkalmas a sportági mozgásanyag elemzését követően egyszerű, izolált gimnasztikai gyakorlatokkal előkészíteni, megalapozni a mozgások megtanulásához szükséges képességeket.
 • Prevenciós és rehabilitációs célzattal gimnasztikai gyakorlatokat tervez a sportolók/fizikai aktivitást végzők egészségi állapotának figyelembevételével.
 • Alkalmas a mozgástanulás szempontjából ismert szenzitív életszakaszoknak megfelelő gimnasztikai gyakorlatok tervezésére.
 • Képes az emberi test anatómiai felépítését alapul véve az ízületi mozgáslehetőségeket felhasználva gimnasztikai gyakorlatokat tervezni egyszerű és összetett formában egyaránt, különböző életkorokban alkalmazva.
 • Átlátja a gimnasztikai gyakorlatok mozgásszerkezeti tényezőinek változtatása általi lehetőségeket a sportági mozgások oktatásának összefüggésében.
 • A sportági mozgáselemzést követően képes az előkészítő-, és rávezető gimnasztikai gyakorlatok izmokra kifejtett hatás alapján megszerkeszteni, variálni.
 • Képes saját sportjában edzéssel kapcsolatos kommunikációra, megtartására; az edzés során felmerülő problémák megvitatására idegen nyelven.
 • Magabiztosan kommunikál idegen nyelven mind szakmai mind társas kapcsolataiban.
 • Érti és képes véleményezni szóbeli kommunikációs helyzeteket szakterületéhez kapcsolódó, illetve az általános témakörökben idegen nyelven.
 • Megérti a szakterületébe tartozó, valamint általános témakörben íródott sajtótermékeket, hivatalos és személyes írásbeli kommunikációt. Képes egyszerűbb szakmai és általános írásos produktumok létrehozására idegen nyelven.
 • Betartja a munkavédelmi szabályzatot, balesetvédelmi szabályokat fogalmaz meg. Újraélesztésre és elsősegélynyújtásra képes.
 • Betartja az előírt feltételeket és biztonsági szabályokat.
 • Képes a lovassport történetét és fejlődését ismeretként átadni tanítványainak.
 • Képes a ló anatómiájához és élettani paramétereihez igazítani a kiképzés folyamatát.
 • Képes a ló és lovas képzését a biztonsági elvárások szerint végrehajtani.
 • Képes arra, hogy a megfelelő felszerelést válassza az adott szakágban, az aktuális munkához.
 • Képes arra, hogy a lovaglás alapjait elméletben és gyakorlatban oktassa.
 • Képes a patanyom figurákat oktatni.
 • Képes legyen a lovaglás technikai ismereteket megtanítani tanítványainak. Ennek alapja, hogy maga is végre tudja hajtani.
 • Képes a ló és a lovas képesség fejlesztését tudatosan tervezni.
 • Képes legyen a ló és lovas fizikai és mentális edzettségének megítélésére és fejlesztésére.
 • A lovasoktatás módszertanát ismerve és a gyakorlatban alkalmazva végzi az oktatást.
 • Képes legyen futószárazni kezdő lovat és kezdő lovast.
 • Képes legyen a fiatal ló alapkiképzését elméletben és gyakorlatban oktatni.
 • Az idomító lovaglás és feladatait L szinten ismeri, tudja lovagolni, és oktatni.
 • Képes a lovaglást kiegészítő mozgásformákat elvégezni és elvégeztetni tanítványaival is.
 • Képes a lovasoktató feladatait ellátni Képes a kezdő lovasok képességeihez igazítva átadni tudását.
 • Képes az elméleti anyagok életkorhoz igazított oktatásához.
Tananyagegységek

A sportoló szervezetének felépítése és működése, balesetvédelem: Összesen: 30 óra


Edzéselméleti alapok: Összesen: 20 óra


Sportpedagógia: Összesen: 10 óra


Sportpszichológia: Összesen 10 óra


Gimnasztika: Összesen: 20 óra


Sporttal kapcsolatos idegen nyelvi kommunikáció (angol, német): Összesen: 10 óra


Lovas oktató sportszakmai modul: Összesen: 90 óra

Képzés zárása

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket (20%).
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek
 • A képzés nem záróvizsgával zárul. 
 • A képzés végén a tanulási eredmények mérésére a résztvevők tudásmérést töltenek ki.
 • A záró vizsga feladatait a képző intézmény állítja össze z alábbi témakörökben:
 • A sportoló szervezetének felépítése és működése,
  • Edzéselméleti alapok,
  • Sportpedagógia,
  • Sportpszichológia,
  • Gimnasztika,
  • Sporttal kapcsolatos idegen nyelvi kommunikáció
  • Lovaglás sportszakmai modul.
 • A tudásmérés alapján a megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek
  • Megfelelt: a záró feladaton elért legalább 61%-os teljesítmény
  • Nem felelt meg: a záró feladaton elért 60% vagy az alatti teljesítmény.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:

TANÚSÍTVÁNY (2013. évi LXXVII. törvény13/B. §; 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1))

KÉPESÍTŐ VIZSGA - KÉPESÍTŐ VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

A részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A részszakmára felkészítő szakmai oktatáshoz kapcsolódóan a részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A szakmai vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepzes.ikk.hu/ weblapon érhetők el a Képzési és kimeneti követelmények, Programtervek menüpontban.

A részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek:

Jelentkezz OKJ képzésünkre itt!

Jelentkezz szakmai képzéseinkre itt!

OKJ képzésre jelentkezés(régi)

Amennyiben szeretnél képzésünkre jelentkezni vagy bővebb információra van szükséged a tanfolyamainkkal kapcsolatban, töltsd ki az űrlapot és 24 órán belül felvesszük veled a kapcsolatot.


Elérhetőségeink

Email címünk:

Címünk

2721 Pilis, Luther tér 14.

Telefonszámunk:

Rabi-Rizmajer Andrea:

06 20 452 2232

Induló OKJ képzéseink

Megnézem a tanfolyamokat